8 september 2014

Studentenraden en -Verenigingen

 

StuGG

StuGG is de naam voor onze facultaire studentenraad. Dit is de vertegenwoordiging van alle studenten van onze faculteit ‘Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen’, samen met kinesitherapie, biomedische wetenschappen, logopedie, audiologie, tandheelkunde en lichamelijke opvoeding. StuGG bestaat uit studentenvertegenwoordigers van elke richting, aangevuld met de voorzitter van elke studentenraad. De bedoeling van deze raad is om met een eensgezinde mening naar, in eerste instantie, de FR te gaan en om ervoor te zorgen dat elke richting vertegenwoordigd wordt op de FR.

meer info: www.stugg.be

 

VGSO

Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg kan de papa van SWOP genoemd worden. VGSO heeft dezelfde doelstelling als SWOP maar dan op Vlaams niveau. Deze organisatie bestaat uit verkozen studentenvertegenwoordigers van de verschillende studentenorganisaties van de Vlaamse faculteiten Geneeskunde. Samen overleggen zij over actuele thema’s omtrent de opleiding geneeskunde en de gezondheidszorg. Bovendien vertegenwoordigt het VGSO de Vlaamse geneeskundestudenten in verschillende commissies van de universiteiten en de overheid. (Bijvoorbeeld toelatingsexamen, homeopathie, …)

Meer info: www.vgso.be

VGK
Vlaamse Geneeskundige Kring is de Gentse studentenkring van de geneeskunde. SWOP houdt zich bezig met studenten in relatie tot de opleiding geneeskunde zelf, de VGK met de studenten in relatie tot het leven naast de opleiding, het studentenleven (met uitzondering van Cursus en BeMSA PR). De SWOP PR is de contactpersoon tussen de VGK en SWOP en vertegenwoordigt SWOP ook op de activiteiten van de VGK.

Meer info: www.vgk.be

 

BeMSA

Belgian Medical Students’ Association is de Belgische variant van het International Federation of Medical Students’ Association (IFMSA). Deze organisatie houdt zich bezig met het verenigen van geneeskundestudenten over heel de wereld. Dit door allerlei acties (bvb. Teddy Bear Hospital, buitenlandse stages, …). BeMSA Gent is de Gentse vereniging en zij worden in de VGK vertegenwoordigt door hun PR.

Meer info: www.belgianmsa.be en www.ifmsa.nl

 

GSR

De Gentse Studentenraad (GSR) is het overkoepelend orgaan van studentenvertegenwoordiging aan de universiteit. Ze werkt als overlegplatform, waar zowel de facultaire studentenvertegenwoordigers (één uit elke faculteitsraad) als de vier studenten uit de Sociale Raad en Raad van Bestuur tweewekelijks samenkomen op de Algemene Vergadering. (Vb. Groentepakket voor studenten, cultuurcheques, kot@gent, studentENmobiliteit, Student Kick-Off, …)

Meer info: gsr.ugent.be

VVS

De Vlaamse Vereniging van Studenten, afgekort VVS, is de overkoepelende organisatie van de studentenraden verbonden aan de instellingen van hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. VVS vertolkt de mening van de studenten aan deze instellingen over onderwijs, onderwijsgerelateerde en actuele zaken. De vereniging vertegenwoordigt door middel van het geheel van haar werking en structuren, alle studenten aan het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en dit zowel op gewest-, gemeenschaps-, federaal als internationaal niveau. (Vb. Discussiëren over het inlassen van een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs)

Meer info: www.vvs.ac

 

RvB

De Raad van Bestuur is ‘het’ centrale bestuursorgaan van de UGent. Daar worden de beslissingen genomen omtrent onderwijs, onderzoek, dienstverlening, personeel en begroting. De centrale bestuursorganen worden geadviseerd door de adviesorganen (oa. de Sociale Raad, de Onderwijsraad,…). De Raad van Bestuur heeft dus het laatste woord en deze nemen de uiteindelijke beslissingen.

Meer info : Raad Van Bestuur

 

SoRa

De Sociale Raad adviseert de Raad van Bestuur van de UGent inzake sociale materie. Dat houdt alle aangelegenheden die betrekking hebben op de sociale voorzieningen voor studenten in. Dit gaat van maaltijdvoorziening, tot homes, tot de gele fietsen.

 

CIUM

Comité InterUniversitaire des étudiants en Medicine ofwel nonkel SWOP is de Waalse versie van het VGSO.

Meer info: www.cium.be

 

Raden en Commisies

 

Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG)

Curriculumproblemen door de student aangebracht, worden door de OCG en een aantal afgevaardigde professoren behandeld. Via deze weg wordt er een oplossing gezocht en gevonden. Hierin zetelen de acht jaarvertegenwoordigers en de voorzitter van SWOP. (Vb. Invoering van een nieuw cursussysteem)

Meer info over de jaarvertegenwoordigers en het SWOP-bestuur.

 

Beleidscel (BC)

De beleidscel-vergadering vindt steeds plaats voor de OCG-vergadering. Tijdens deze vergadering wordt de OCG-vergadering voorbereid. De studenten worden vertegenwoordigd door één student van de bachelorjaren, één van de masterjaren en de voorzitter van SWOP. (Vb. Agenda opstellen van de OCG en duidingsdiscussies)

 

Blok- en lijncommissies

Per blok of lijn binnen onze opleiding bestaat een dergelijke commissie. Deze commissie komt af en toe samen om het vak te evalueren. Zowel SWOP als professoren kunnen zelf blok- of lijncommissies organiseren wanneer problemen of vernieuwing optreden bij dat desbetreffende vak. Onze standpunten en voorstellen worden verdedigd door een student die dat vak volgt, een student die het vak reeds heeft gevolgd en de blok – en lijnverantwoordelijke. (Vb. Een bepaald blok bestaat uit teveel onderdelen met teveel verschillende lesgevers waardoor het geheel onoverzichtelijk wordt)

 

Kwaliteitscel Onderwijs (KCO)

De kwaliteitscel onderwijs staat in voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit orgaan evalueert de verschillende lesvormen, lesgevers, … . Ook toezicht op studiebegeleiding, trajectbeleiding en ombudsdienst behoort tot het takenpakket van de KCO. (Vb. nieuwe onderwijsmethodes zoeken om de lessen kwalitatief hoogstaand te maken)

 

Faculteitsraad Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FR)

In de faculteitsraad worden alle faculteitsgerelateerde zaken besproken, dus niet enkel onderwijs maar ook infrastructuur, benoemingen, etc. Concreet betekent dit dat alles wat over de gebouwen van het universitair ziekenhuis, de financiën, aanstelling van proffen en dergelijke door dit orgaan behandeld worden. De faculteitsraad wordt voorgezeten door de decaan en alle geledingen van de faculteit worden vertegenwoordigd. Concreet betekent dit dat zowel ZAP (Zelfstandig Academisch Personeel alias de professoren), AAP (Assisterend Academisch Personeel alias de assistenten), ATP (Administratief en Technisch Personeel alias Sofie De Kimpe) als zowel studenten aanwezig zijn. (Vb. De overvolle fietsenstalling aan auditorium C en D)

 

Stagecommissie

Een speciale stageraad specifiek voor de masterjaren.