8 september 2014

Studentenraden en -Verenigingen

 

StuGG

StuGG is de naam voor onze facultaire studentenraad. Dit is de vertegenwoordiging van alle studenten van onze faculteit ‘Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen’, samen met kinesitherapie, biomedische wetenschappen, logopedie, audiologie, tandheelkunde en lichamelijke opvoeding. StuGG bestaat uit studentenvertegenwoordigers van elke richting, aangevuld met de voorzitter van elke studentenraad. De bedoeling van deze raad is om met een eensgezinde mening naar, in eerste instantie, de FR te gaan en om ervoor te zorgen dat elke richting vertegenwoordigd wordt op de FR.

Meer info: www.stugg.be

 

VGSO

Het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg kan de Vlaamse versie van SWOP genoemd worden. Deze organisatie bestaat uit verkozen studentenvertegenwoordigers van de verschillende studentenorganisaties van de Vlaamse faculteiten Geneeskunde. Samen overleggen zij over actuele thema’s omtrent de opleiding geneeskunde en de gezondheidszorg. Bovendien vertegenwoordigt het VGSO de Vlaamse geneeskundestudenten in verschillende commissies van de universiteiten en de overheid. (Bijvoorbeeld toelatingsexamen, homeopathie, …)

Meer info: www.vgso.be

VGK
Vlaamse Geneeskundige Kring is de Gentse studentenkring van de geneeskunde. De SWOP PR is de contactpersoon tussen de VGK en SWOP en vertegenwoordigt SWOP ook op de activiteiten van de VGK.

Meer info: www.vgk.be

 

BeMSA

De Belgian Medical Students’ Association is de Belgische variant van het International Federation of Medical Students’ Association (IFMSA).  BeMSA is een organisatie die een hele reeks evenementen organiseert voor studenten uit de medische sector. Hun missie bestaat eruit “studenten uit de gezondheidszorg te verenigen en versterken, door hen de kennis, vaardigheden en waarden mee te geven om competente, cultureel bewuste gezondheidsmedewerkers en gezondheidsleiders te worden, voor gelijke toegang tot gezondheidszorg voor iedereen

Meer info:  https://bemsa-gent.be/ en www.ifmsa.nl

 

GSR

De Gentse Studentenraad (GSR) is het overkoepelend orgaan van studentenvertegenwoordiging aan de universiteit. Ze werkt als overlegplatform, waar zowel de facultaire studentenvertegenwoordigers (één uit elke faculteitsraad) als de vier studenten uit de Sociale Raad en Raad van Bestuur tweewekelijks samenkomen op de Algemene Vergadering. (Vb. Groentepakket voor studenten, cultuurcheques, kot@gent, studentENmobiliteit, Student Kick-Off, …). De studenten geneeskunde worden hierin vertegenwoordigd door een afgevaardigde vanuit StuGG

Meer info: gsr.ugent.be

VVS

De Vlaamse Vereniging van Studenten, afgekort VVS, is de overkoepelende organisatie van de studentenraden verbonden aan de instellingen van hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. VVS vertolkt de mening van de studenten aan deze instellingen over onderwijs, onderwijsgerelateerde en actuele zaken. De vereniging vertegenwoordigt door middel van het geheel van haar werking en structuren, alle studenten aan het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en dit zowel op gewest-, gemeenschaps-, federaal als internationaal niveau. (Vb. Discussiëren over het inlassen van een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs). De Gentse studenten worden hierin vertegenwoordigd door een afgevaardigde vanuit de GSR.

Meer info: www.vvs.ac

 

RvB

De Raad van Bestuur is ‘het’ centrale bestuursorgaan van de UGent. Daar worden de beslissingen genomen omtrent onderwijs, onderzoek, dienstverlening, personeel en begroting. De centrale bestuursorganen worden geadviseerd door de adviesorganen (oa. de Sociale Raad, de Onderwijsraad,…). De Raad van Bestuur heeft dus het laatste woord en deze nemen de uiteindelijke beslissingen.

Meer info : Raad Van Bestuur

 

SoRa

De Sociale Raad adviseert de Raad van Bestuur van de UGent inzake sociale materie. Dat houdt alle aangelegenheden die betrekking hebben op de sociale voorzieningen voor studenten in. Dit gaat van maaltijdvoorziening, tot homes, tot de gele fietsen.

 

CIUM

Comité InterUniversitaire des étudiants en Medicine is de Waalse versie van het VGSO.

Meer info: www.cium.be

 

Raden en Commisies

Al deze vergaderingen worden van de opleiding georganiseerd om een bepaald aspect daarvan aan te pakken en te verbeteren. In elk ervan zetelen enkele vertegenwoordigers vanuit SWOP die de geneeskundestudenten vertegenwoordigen.

Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG)

Op deze vergaderingen worden de grote lijnen van het beleid van de opleiding geneeskunde uitgezet en problemen besproken. Hierin zetelen, naast de medewerkers van het bestuur van de opleiding, de voorzitters van alle werkgroepen hieronder en twee lesgevers per studiejaar. De studenten worden vertegenwoordigd door de jaarvertegenwoordigers (voor hun eigen jaar) en de voorzitter en vicevoorzitter van SWOP voor alle geneeskundestudenten.

Meer info over de jaarvertegenwoordigers en het SWOP-bestuur.

 

Beleidscel (BC)

De beleidscel-vergadering vindt steeds plaats voor de OCG-vergadering. Tijdens deze vergadering wordt de OCG-vergadering voorbereid. De studenten worden vertegenwoordigd door één student van de bachelorjaren en één van de masterjaren, waarvan één van beide steeds de voorzitter van SWOP is.

 

Blok- en lijncommissies

Per blok of lijn binnen onze opleiding bestaat een dergelijke commissie. Deze commissie komt af en toe samen om het vak te evalueren. Zowel SWOP als professoren kunnen zelf blok- of lijncommissies organiseren wanneer problemen of vernieuwing optreden bij dat desbetreffende vak. Onze standpunten en voorstellen worden verdedigd door een student die dat vak volgt, een student die het vak reeds heeft gevolgd en de blok – en lijnverantwoordelijke. (Vb. Een bepaald blok bestaat uit teveel onderdelen met teveel verschillende lesgevers waardoor het geheel onoverzichtelijk wordt)

Stagecommissie

Een speciale stageraad specifiek voor de masterjaren.